Rozdíl mezi anketou a dotazníkem

Z Rozdíly.cz

Anketa je činnost (průzkum) názorů dotazem u skupiny respondentů. Typicky se tak nazývají průzkumy na nereprezentativním vzorku dobrovolných účastníků, které neumožňují náležité zobecnění na celou populaci. Metodicky propracovanější dotazové akce se označují jako průzkumy (veřejného mínění), nikoliv ankety.

Dotazník je obvyklý a typický nástroj k provádění ankety. Jednoduchou anketu je ovšem možno provádět i bez dotazníku (například přímým dotazováním, přičemž jednotlivá otázka nebo soubor otázek, které nemají písemnou formu, se obvykle dotazníkem nenazývají). Dotazníkem je možno nazvat i formulář, který slouží k jiným účelům než anketním, například k zaregistrování (zanesení do evidence), k získání informací podmiňujících další činnost (dotazník zákazníka, člena, anamnestický dotazník pacienta atd), ale na rozdíl od ankety nemusí být údaje určeny k žádnému statistickému zpracování. Pro anketu je typické, že se dotazy týkají spíše názorů nežli objektivních faktů.